ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Podmienky inzercie na bazarik.rodinka.sk

 

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte iba „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom KONCEPT s.r.o., so sídlom Vilová 19, 851 01 Bratislava, IČO: 31 344 330, IČ DPH: SK2020926347, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: SRO, vložka číslo: 4519/B, (ďalej v texte len „prevádzkovateľ“) a tretími osobami, ktoré vznikajú najmä pri uverejňovaní inzercie, vyhľadávaní inzercie a ďalšom využívaní služieb na internetovom portáli BAZARIK.RODINKA (ďalej v texte len “portál”).

2. Základné pojmy

2.1. Pod pojmom užívateľ služby (ďalej v texte len „užívateľ“) sa rozumie predovšetkým zadávateľ inzercie a záujemca o inzerciu.

2.2. Pod pojmom zadávateľ inzercie (ďalej v texte len “zadávateľ”) sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet uverejňuje inzerciu na portáli.

2.3. Pod pojmom záujemca sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva portál najmä na vyhľadávanie inzercie.

2.4. Pod pojmom inzercia sa rozumie akákoľvek informácia, ktorá slúži k predaju, kúpe, prenájmu, darovaniu, výmene, či vyhľadaniu tovarov a služieb.

3. Registrácia

3.1. Registrácia na portáli je povinná pre zadávateľa. Zadávateľ nie je oprávnený registrovať sa na portáli viac ako jeden krát. Pre záujemcu je registrácia na portáli nepovinná.

3.2. Registrovaní užívatelia využívajú účet na portáli rodinka.sk (ďalej v texte aj „účet“). Registrácia na predmetnom portáli slúži ako jedinečný identifikátor, pod ktorým sa registrovaný užívateľ prihlasuje aj na portál bazarik.rodinka.sk.

3.3. Ochrana osobných údajov poskytnutých pri registrácii sa zaručuje. Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3.4. Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať informácie poskytnuté používateľom. Osobné údaje užívateľa môžu byť tretím osobám sprístupnené len v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. V situáciách, keď si to vyžaduje zákon, najmä pri zisťovaní skutočností vedúcich k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní, ale aj v prípadoch porušenia práv tretej strany, či ochrany práv, majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa, používateľov a tretích osôb, je prevádzkovateľ oprávnený tieto informácie zverejniť.

3.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup na portál ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu.

3.6. Prevádzkovateľ je oprávnený udržiavať verejne prístupné informácie zadané používateľom na portáli aj po zrušení registrácie používateľa, a to po neobmedzenú dobu.

4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

4.1. Prevádzkovateľ vytvára podmienky pre využívanie služieb na portáli tretími osobami, predovšetkým plní úlohu sprostredkovateľa medzi zadávateľom a záujemcom.

4.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu s inými portálmi, ktorých je prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

4.3. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie portálu. Prevádzkovateľ má právo bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie služieb na portáli.

4.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzercie, príspevkov či diskusie na portáli. Rovnako tak nezodpovedá za porušenie práv duševného vlastníctva, ani iných práv používateľmi. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť akúkoľvek informáciu, príspevok či diskusiu na portáli podľa vlastného uváženia.

4.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá a neručí

 1. za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť zverejnených informácií,
 2. za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí,
 3. za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách zadávateľov tretími stranami,
 4. za škody spôsobené využívaním služieb na portáli,
 5. za škody spôsobené nedodržaním týchto VOP.

4.6. Prevádzkovateľ je oprávnený akúkoľvek informáciu, príspevok, diskusiu na portáli vrátane názorov a pripomienok užívateľa v zmysle bodu 5.2. týchto VOP bezodplatne používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, publikovať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela a sublicencovať práva k nim tretej strane.

4.7. Prevádzkovateľ je oprávnený odoprieť užívateľovi prístup na portál, ak má za to, že poškodzuje prevádzkovateľa, iného používateľa alebo porušuje ustanovenia VOP.

5. Práva a povinnosti užívateľa

5.1.  Užívateľ je oprávnený využívať služby portálu, ak súhlasí s podmienkami uvedenými v týchto VOP. Užívateľ sa zároveň zaväzuje využívať služby portálu spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom SR, ani podmienkam uvedeným v týchto VOP. Užívať služby portálu spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu portálu prevádzkovateľa alebo jeho partnerov alebo rušiť používanie týchto portálov alebo služieb portálu inými osobami je neprípustné.

5.2. Užívateľ sa zaväzuje nepoškodzovať prevádzkovateľa, ostatných užívateľov a tretie osoby, neobťažovať ich svojim správaním, neporušovať ich práva, medzi inými práva duševného vlastníctva, nešíriť nepravdivé, neoverené, zavádzajúce a klamlivé informácie o iných osobách.

5.3. Užívateľ zodpovedá za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho účtu na portáli, vrátane bezpečného uchovania svojich dát v tajnosti. V prípade zistenia akéhokoľvek neautorizovaného použitia účtu či dát užívateľa, je tento povinný ihneď kontaktovať prevádzkovateľa o uvedených skutočnostiach.

5.4. Užívateľ si je vedomý, že pokiaľ v súvislosti s využívaním služieb na portáli vyjadrí svoje názory alebo pripomienky, odovzdáva tým bezodplatne prevádzkovateľovi právo k výsledkom tejto činnosti, a to aj pokiaľ sú tieto dielom v zmysle autorského zákona (zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským zákonom v znení neskorších predpisov).

5.5. Užívateľ súhlasí so zasielaním e-mailov informačného alebo reklamného charakteru, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ, na e-mailovú adresu, ktorú užívateľ uviedol prevádzkovateľovi v súvislosti s využívaním služieb portálu. Svoj súhlas so zasielaním uvedených e-mailov môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať, napríklad zaslaním oznamu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa.

6. Práva a povinnosti zadávateľa

6.1. Zadávateľ sa zaväzuje uverejňovať na portáli iba takú inzerciu služieb a tovarov, ktorých predaj nie je v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky zakázaný a ktoré nadobudol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2. Zadávateľ zodpovedá za obsah svojej inzercie, príspevkov, či diskusie na portáli. Zadávateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť zverejnených informácií. Inzerát sa považuje za úplný, pokiaľ obsahuje fotografiu predávaného tovaru, jeho cenu a pravdivý opis tovaru.

6.3. Zadávateľ je oprávnený inzerovať v rámci jedného inzerátu len jeden konkrétny produkt (tovar alebo službu), pokiaľ je v súlade s týmito VOP a nepodlieha zákazu inzercie podľa týchto VOP. Svoju podnikateľskú činnosť ako celok zadávateľ nie je oprávnený inzerovať. Uvedené neplatí v prípade platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy.

6.4. Zadávateľ sa zaväzuje, že pri svojich aktivitách súvisiacich s inzerciou na portáli nebude propagovať tovary a služby podliehajúce zákazu inzercie na portáli, a to:

 1. tovar či služby s pornografickým alebo erotickým obsahom, nevynímajúc livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, eroticky zamerané pracovné ponuky a ďalšie inzeráty erotického a pornografického charakteru,
 2. zbrane, strelivo, alkohol, tabak, tabakové výrobky, omamné a psychotropné látky, jedy, prekurzory, lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,
 3. vojnu, násilie, akékoľvek kruté a neľudské konanie, ani podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 4. politické strany a hnutia, vrátane ich predstaviteľov,
 5. webstránky firiem a ich logá (možné len v kategórii Kurzy a podujatia),
 6. rýchle a bezprácne zárobky, multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry, práce s vyžadovaným poplatkom vopred a pod.,
 7. doklady, technické preukazy,
 8. kopírovanie, napodobeniny, plagiáty,
 9. pohonné hmoty,
 10. chudnutie,
 11. chip tuning, powerboxy,
 12. konkurenciu, t.j. služby zhodného obsahu ako je bazarik.rodinka.sk,
 13. nadmerné množstvo tovaru,
 14. tovar v cene vyššej ako v bežných kamenných predajniach a e-shopoch

6.5. Zadávateľ sa zaväzuje nevkladať na portál inzerciu v inom ako slovenskom jazyku. Pre obsah inzercie tiež platí zákaz písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek, používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety, používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (typu najlepšia ponuka), používať propagačné formuly (typu presvedčte sa osobne), vkladať formulu „viac info v e-maile“ a podobne, vkladať do názvu alebo textu inzercie špeciálne znaky  (@*#$%^&!?), www adresu a pod., pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie.

6.6. Zadávateľ nie je oprávnený uverejniť tú istú ponuku produktu, pokiaľ je pôvodná ponuka stále platná. Zadávateľ taktiež nesmie vo vlastnej ponuke inzerovať iné produkty, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou.

6.7. Zadávateľ si je vedomý práva prevádzkovateľa kedykoľvek zmeniť zaradenie inzercie do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre danú inzerciu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia prevádzkovateľa zadávateľovi.

6.8. Zadávateľ si je vedomý práva prevádzkovateľa zmeniť alebo odstrániť inzerciu, ktorá je v rozpore s týmito VOP.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu. Ak užívateľ pokračuje v užívaní služieb na portáli aj po zmene podmienok, má sa za to, že so zmenami podmienok bezvýhradne súhlasí.

7.2. Vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľmi, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie, vyhľadávaní inzercie a ďalšom využívaní služieb na internetovom portáli bazarik.rodinka.sk sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, s čím užívatelia súhlasia.